Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική της Ν. Μποχώρης & ΣΙΑ Ε.Ε., FREE TRAVEL’’ καθορίζεται από την επιθυμία παροχής τουριστικών υπηρεσιών (οδικής μεταφοράς) σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις των πελατών της, των συνθηκών της αγοράς και του ανταγωνισμού, την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη τεχνογνωσία, τις δυνατότητες λειτουργικού ελέγχου και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την επιχειρηματική θέση της εταιρείας  στην ελληνική αγορά. O στρατηγικός προσανατολισμός της εταιρείας έχει σχεδιαστεί με στόχο:

 • Την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της.
 • Την παροχή τουριστικών υπηρεσιών σταθερών προδιαγραφών υψηλής ποιότητας.
 • Την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές.
 • Την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της, των συνεργατών και των πελατών της.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
 • Την συμμόρφωση με νομικές και άλλες κανονιστικές, σχετικές με τις δραστηριότητες της εταιρείας, απαιτήσεις.
 • Την μόνιμη ανάπτυξη της εταιρείας αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.
 • Διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στον κλάδο των οδικών μεταφορών.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται:

 • Να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και πόρους για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης και τη συνεχή βελτίωσή της επίδοσής του.
 • Να καθορίζει μετρήσιμους στόχους σε ετήσια βάση για όλες τις διεργασίες προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα.
 • Να καθιερώνει, να ελέγχει την πορεία υλοποίησης και να ανασκοπεί τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της και τα πλάνα επίτευξης αυτών.

Οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι της εταιρείας βασίζονται:

 • Στην ανάλυση των κινδύνων και των ευκαιριών και τον ορισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών.
 • Στην εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης, μέτρησης και αξιολόγησης των κρίσιμων παραμέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η βελτίωση της ποιότητας, των περιβαλλοντικών επιδόσεων, της οδικής ασφάλειας και της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Στην καθιέρωση κριτηρίων για τον καθορισμό, αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών και του επαγγελματικού κινδύνου που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων της.
 • Στην στελέχωση της εταιρείας με άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό.
 • Στον εξοπλισμό της επιχείρησης με σύγχρονα, άνετα και ασφαλή μεταφορικά μέσα.
 • Στην επιλογή αξιόπιστων εξωτερικών παρόχων.
 • Στην συνέπεια και στην αξιοπιστία στην πλήρωση των απαιτήσεων και την ικανοποίηση των πελατών.
 • Στην καταγραφή και μείωση των οποιονδήποτε αστοχιών με στόχο την συνεχή / ποιοτική βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Στην συνεχή βελτίωση του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης.
 • Στην διαρκή προσπάθεια τυποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τρόπο που να προάγει και να διασφαλίζει τη παροχή φιλικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και την ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες, εξωτερικούς παρόχους αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η προσέγγιση της εταιρείας Ν. Μποχώρης & ΣΙΑ Ε.Ε. στην ποιότητα εκφράζεται μέσω του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης της εταιρείας, το οποίο ανταποκρίνεται στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 39001:2012 και EN ISO 45001:2018.

H Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει κατάλληλα έτσι ώστε:

 • H πολιτική της να είναι γνωστή και κατανοητή σ’ όλο το προσωπικό και στην διάθεση των ενδιαφερομένων μερών.
 • Να ανασκοπείται ως προς την συνεχόμενη καταλληλότητά της.
 • Να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος και τη συνεχή βελτίωσή του.

Η εταιρεία Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρου ΙΙ του Ν.4808/2021 σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Δείτε εδώ

Τέλος, και από την θέση αυτή, η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται να τηρεί όλες τις θεσμικές και κανονιστικές προδιαγραφές ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων & οδικής ασφάλειας καθώς και τους νόμους και κανονισμούς που έχουν σχέση με τη λειτουργία της και τις υπηρεσίες που παρέχει.

                                                                                          Ο Γενικός Διευθυντής

                                                                                              Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ